حفظ کاربری زمین‌های زراعی در مرزن آباد
به گزارش صدای تبرستان، فریدون خزایی رئیس دادگاه عمومی بخش مرزن آباد با تاکید بر ضرورت مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای حفظ خاک، گفت: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در عرصه‌ای مشتمل بر ۳۰ قطعه تفکیکی و هشت دستگاه ساختمان با همکاری اداره جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی انجام شده است. وی ماده ۱۰ قانون اصلا‌ح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: طبق این قانون هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود. خزائی از حفظ کاربری ۶۵ هزار مترمربع از زمین‌های زراعی در منطقه مرزن آباد و اعاده وضع به حالت سابق خبر داد و گفت: چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون صورت گیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات و یا قلع و قمع بنا اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلا‌م کنند تا نسبت به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه اقدام شود.