مبارزه با بیماری زنگ زرد در بیش ۷ هزار هکتار از مزارع گندم مازندران
به گزارش صدای تبرستان، عبدالرحمن زاغی مدیر حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مبارزه با بیماری زنگ زرد در ۷ هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع گندم استان گفت: برای مقابله با بیماری‌ها و آفات گندم، تاکنون مبارزه شیمیایی در ۳۲ هزار و ۶۴۳ هکتار از مزارع گندم مازندران انجام شد. وی با اشاره به مبارزه با بیماری‌های گندم در ۲۹ هزار و ۳۵۲ هکتار از مزارع استان، افزود: مبارزه با زنگ زرد در ۷ هزار و ۷۰۰ هکتار، زنگ قهوه‌ای در ۱۴۳ هکتار، سپتیوریوز برگی در ۳ هزار و ۷۱ هکتار، سفیدک سطحی در ۳ هزار و ۸۴۳ هکتار، لکه خرمایی در یک هزار و ۷۱۹ هکتار، فوزاریوم خوشه در ۱۲ هزار و ۱۲۲ هکتار و لکه برگی‌ها توام در ۴۳۴ هکتار با استفاده از سموم تیلت، فولیکور، فالکن، رکس دو، آرتئا و آمیستاراکسترا انجام شد. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مبارزه با آفات در ۳ هزار و ۲۹۱ هکتار در مزارع گندم استان شامل مبارزه با حلزون در ۲ هزار و ۳۳۱ هکتار و سوسک لما در ۹۵۰ هکتار و سوسک سیاه زابروس در ۱۰ هکتار از مزارع گندم با استفاده از سموم دیازینون گرانول، دیازینون، سومیتیون و متالد هاید انجام شد. گفتنی است مواقعی که بیماری زنگ زرد گندم به خوشه ها حمله کند دانه ها بی اندازه کوچک و چروکیده شده و در آنها هیچگونه نشاسته ای ذخیره نمی گردد و اینگونه دانه ها قابل استفاده نمی باشند .