افزایش ارتباط خانواده‌های مازندرانی با مهد‌های کودک تحت نظارت بهزیستی در سامانه کیتا
به گزارش صدای تبرستان، وحید حسین زاده معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران گفت: سامانه جامع نرم‌افزاری کیتا در مهد‌های کودک تحت نظارت بهزیستی استان راه‌اندازی شد. وی افزود: هدف اصلی راه اندازی این سامانه ارتباط خانواده‌ها با مهد‌های کودک و بهزیستی استان است. معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران گفت: در این سامانه فرایند ثبت نام، فایل‌های آموزشی، امکانات وتجهیزات مهد‌های کودک، فهرست مربیان ومدیران، فهرست فرزندان درمهد کودک وفرایند ارتباط با بهزیستی ونظارت الکترونیکی مهد‌ها امکان پذیر است. حسین زاده با اشاره به تعداد ۸۰۰ مهد کودک تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان گفت: ضرورت داشت یک سامانه جامع که نیاز‌های مهد‌های کودک وخانواده‌ها را برطرف کند راه اندازی شد.